پروژه ها

پروژه ها

تسکو بیش از ۱۵۰۰ پروژه ملی و ۵۰ پروژه عظیم بین المللی را تامین و طراحی نموده است و در بخش های نفت و گاز , آب و محیط زیست , بلند مرتبه سازی   , راه و پل  , فضاهای آموزشی و وزرشی , ابنیه و سازه های خاص و … فعال و موفق بوده است.

پروژه ها